Lộ trình đào tạo IT Fundamentals

Đăng bởi admin - December 6, 2021
Lộ trình đào tạo IT Fundamentals

Lộ trình đào tạo IT Fundamentals

 

STT

Môn học

Các nội dung / Chủ đề

Thời lượng

1

IT Basics

Session 1: Computer structure and operations

Session 2: Numeral systems, representing information in computer

Session 3: Operating systems, Windows OS

Session 4: Computer software, Character encoding

Session 5: Computer network and using computer network

Session 6: Software development & Developer career path. Theory Test (1 hour)

18 giờ (6 buổi)

2

Build a First Website with HTML/CSS

Session 1: Introduction to the Internet and Web Design

Session 2: Building a Webpage Template with HTML5

Session 3: Enhancing a Website with Links and Images

Session 4: Applying CSS Styles to Webpages

Session 5: Responsive Design Part 1: Designing for Mobile Devices

Session 6: Responsive Design Part 2: Designing for Tablet and Desktop Devices

Session 7: Creating Tables and Forms

Session 8: Integrating Audio and Video

Session 9: Creating Interactivity with Social Media and           JavaScript

Session 10: Final Exam

29 giờ (10 buổi)

3

C Programming Language Basic

Session 1: C Introduction, Data types, Variables and Constants

Session 2: C Operators

Session 3,4: Array, Flow controls

Session 5: Workshop, Reviewing

Session 6: Pointers and String

Session 7: Functions, Arguments and Parameters

Session 8: Workshop, Reviewing

Session 9: Structure in C

Session 10: I/O Streams and File Handling

Session 11: Workshop, Reviewing

Session 12: Final Exam

36 giờ (12 buổi)

4

Data Structure and Algorithm

Session 1: Introduction to Data structures and Algorithms Abstract Data Types, Arrays

Session 2: LinkedList, Stack and Queue

Session 3: Assignment Review

Session 4: Algorithm, Flowchart, pseudo code

Session 5: Sorting Algorithms; Bubble, Selection Sort; Analysis of Sorting Algorithms

Session 6: Searching; Linear Search; Variations of Linear Search

Session 7: Implement somes basic algorithm

Session 8: Final Exam

24 giờ (10 buổi)

 

ChuyennganhIT Fundamentals Lotrinhdaotao non-IT
Có thể bạn quan tâm

Lộ trình đào tạo IT – Business Analyst

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 22, 2022
Ms. Rowena D Law-agey, giảng viên tiếng Anh tại FSOFT Academy

Cùng Ms.Rowena trở thành kỹ sư lập trình toàn cầu

Bằng tâm huyết và sự sáng tạo, cô Rowena đã truyền cảm hứng học tiếng Anh...
Đăng bởi LinhNTK7 - July 22, 2022

Khóa học Front-end Developer

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 21, 2022